Thị trường gần 80 triệu người chưa được phục vụ là tiềm năng phát triển của sách nói tại Việt Nam. Nhằm chào mừng ngày Sách và Văn hoá đọc…